Thông báo về việc sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 32 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Cục Quản lý cạnh tranh thông báo với Quý Sở về việc cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cụ thể như sau:


1. Công ty Cổ phần Zogo

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 01.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 21 tháng 10 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Đăng ký điều chỉnh danh mục sản phẩm kinh doanh theo phương thức đa cấp.

2. Công ty TNHH Best World Việt Nam

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 02.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 26 tháng 10 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Đăng ký điều chỉnh danh mục sản phẩm kinh doanh theo phương thức đa cấp.

3. Công ty Cổ phần Everrichs

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 02.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 27 tháng 10 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 4 ngày 25/09/2015: sửa đổi chức vụ người đại diện theo pháp luật từ Tổng Giám đốc thành Giám đốc.

Bài:"Thông báo về việc sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp" Nguồn: vca.gov.vn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

+