Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 32 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Cục Quản lý cạnh tranh thông báo với Quý Sở về việc sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH Nu Skin Eterprises Việt Nam

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 03.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 09 tháng 11 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Sửa đổi, bổ sung Chương trình trả thưởng;

+ Điều chỉnh danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp.

2. Công ty TNHH Amway Việt Nam

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 06.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 11 tháng 11 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Sửa đổi, bổ sung Quy tắc hoạt động;

+ Sửa đổi, bổ sung Chương trình đào tạo cơ bản;

+ Điều chỉnh danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp.

3. Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Trường Giang

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 03.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 02 tháng 11 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Sửa đổi, bổ sung Chương trình trả thưởng.

4. Công ty TNHH Thương mại Vision Việt Nam

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 05.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 18 tháng 11 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Điều chỉnh danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp.

5. Công ty TNHH Nhượng Quyền Toàn Thắng

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 02.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 18 tháng 11 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Sửa đổi, bổ sung Quy tắc hoạt động.

6. Công ty TNHH Unicity Việt Nam

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 04.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 19 tháng 11 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Sửa đổi, bổ sung Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp;

+ Sửa đổi, bổ sung Quy tắc hoạt động;

+ Sửa đổi, bổ sung Chương trình trả thưởng;

+ Sửa đổi, bổ sung Chương trình đào tạo cơ bản;

+ Điều chỉnh danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Bài:"Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp" Nguồn: vca.gov.vn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

+