Thông báo về việc sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 32 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Cục Quản lý cạnh tranh thông báo với Quý Sở về việc sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cụ thể như sau:

1. Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Sóng Đại Dương

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 06.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 03 tháng 11 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Điều chỉnh danh mục sản phẩm kinh doanh theo phương thức đa cấp.

2. Công ty TNHH Thương mại Vision Việt Nam

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 04.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 02 tháng 11 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Điều chỉnh danh mục sản phẩm kinh doanh theo phương thức đa cấp.

3. Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Trường Giang Việt Nam

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 04.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 02 tháng 11 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Sửa đổi Chương trình trả thưởng.

4. Công ty Cổ phần Japan Life Việt Nam

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 01.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 03 tháng 11 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Sửa đổi, bổ sung Chương trình đào tạo cơ bản;

+ Điều chỉnh danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Bài:"Thông báo về việc sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp" Nguồn: vca.gov.vn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

+